Algemene Voorwaarden Mediation

 • Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

Casotti Mediation, eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd Graaf Ottosingel 149, 7201 BC Zutphen,
op naam van mevrouw H.M.I. Casotti (“Mediator”), wonende Graaf Ottosingel 149, 7201 BC Zutphen.

Opdrachtgever:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door middel van een getekende overeenkomst aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van mediation (de “Mediationovereenkomst”).

Indien twee of meer partijen verzoeken om

mediation gelden zij allen, zowel tezamen als ieder

afzonderlijk, als opdrachtgever.

Partijen:

Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen.

Opdracht:

De door Partijen getekende Mediationovereenkomst, waarbij Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de opdracht geeft tot het verrichten van mediation werkzaamheden met inachtneming het MfN-Mediationreglement.

 • Algemeen
  • De Mediator staat als MfN-registermediator ingeschreven in het MfN-register van de Mediatorsfederatie Nederland, gevestigd aan de Westblaak 140, 3012 KM Rotterdam (“MfN”) en voldoet aan de voorwaarden die door de MfN aan MfN-registermediators gesteld worden. Op alle mediations zijn het MfN-Mediationreglement en de Gedragsregels MfN-registermediator van toepassing.
 • Toepasselijkheid
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Mediationovereenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien, en voor zover dit schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen.
  • Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aan Opdrachtnemer gelieerde vennootschappen, bestuurders, en bij Opdrachtnemer werkzame werknemers en ingeschakelde derden die, op welke wijze dan ook, voor Opdrachtnemer werkzaam zijn of zijn geweest en zij kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
  • Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de Mediationovereenkomst.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing.
 • Totstandkoming en einde van de Overeenkomst
  • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Partijen de Mediationovereenkomst ondertekenen, tenzij in de Mediationovereenkomst een ander tijdstip wordt genoemd.
  • Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Mediationovereenkomst ook door gebruik te maken van elektronische communicatievormen geldig tot stand kan komen. In dat geval doet het ontbreken van een handtekening niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst van opdracht, mits de acceptatie onomstotelijk blijkt uit een uitdrukkelijke acceptatie door Partijen.
  • Opdrachtnemer is bevoegd de verstrekte opdracht tot mediation op ieder moment en zonder opgaaf van redenen te beëindigen. In een dergelijk geval ontvangt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk bericht en zal waar mogelijk een alternatief worden aangereikt.
  • De Mediationovereenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling.
 • Uitvoering van de Mediationovereenkomst
  • De door Partijen getekende Mediationovereenkomst leidt voor Opdrachtnemer uitsluitend tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting.
  • Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd. Het is Opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig of gewenst gebruik te maken van derden. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • De uitvoering van de Mediationovereenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte dienstverlenende werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten jegens Opdrachtnemer ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake.
  • Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie door Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen Opdrachtnemer de Mediationovereenkomst dient uit te voeren en af te ronden, slechts als fatale termijn te beschouwen indien en voor zover dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dan wel indien dit uit de aard van de Opdracht voortvloeit.
 • Medewerking door Opdrachtgever
  • Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die nodig is voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht.
  • Opdrachtgever zal de benodigde informatie tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking stellen aan Opdrachtnemer.
  • Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem/haar aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
  • Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd, of dient hij/zij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld en is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Indien in de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten (waaronder begrepen vergoeding voor verrichte werkzaamheden) ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, dan komen deze geheel voor rekening van Opdrachtgever.
  • Het is Opdrachtgever niet toegestaan buiten de Opdracht zakelijke relaties aan te gaan met door Opdrachtnemer ingeschakelde derden (waaronder advocaat en overige adviseurs).
 • Betaling
  • Betaling dient te gebeuren door middel van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstuurde facturen. Deze facturen geven de betaalmogelijkheden aan en zullen per gewone post en/of per email worden verzonden aan Opdrachtgever.
  • Facturen dienen binnen de betalingstermijn – die op de factuur aangegeven staat – betaald te zijn. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Opdrachtgever van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
  • Blijft Opdrachtgever na aanmaning in gebreke, dan kan Opdrachtnemer tot invordering overgaan conform de vigerende wet- en regelgeving. De kosten met betrekking tot invordering komen voor rekening van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij/zij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Opdrachtnemer. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  • Bezwaren tegen de hoogte van de verstrekte facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Door Opdrachtnemer te verzenden facturen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening.
  • De bepalingen van Artikel 7 zijn van overeenkomstige toepassing op degene die in plaats van of namens Opdrachtgever de met de Opdracht verbonden kosten voor zijn/haar rekening neemt en met wie Opdrachtnemer een daartoe strekkende schriftelijke overeenkomst heeft gesloten.
 • Reclames
  • Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij/zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
  • Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde Opdracht, betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.
  • Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame, heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium/bedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde bedrag.
 • Aansprakelijkheid en vrijwaring
  • Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen (laten) verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een behoorlijk mediator kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste, onvolledige of ontijdige informatie heeft verstrekt, zijn Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.
  • De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, alsmede haar bestuurders, haar werknemers en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van de Opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde personen gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
  • In het geval de in artikel 2 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtgever is betaald voor de Opdracht in verband waarmee de schade is ontstaan.
  • Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  • De uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  • Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis, die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had kunnen komen van Opdrachtgever.
  • In afwijking van artikel 7:412 van het Burgerlijk Wetboek verjaart een rechtsvordering tegen Opdrachtnemer tot afgifte van stukken die zij ter zake van de Opdracht onder zich heeft gekregen, door verloop van een jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop haar bemoeiingen zijn geëindigd.
  • Opdrachtnemer staat niet in voor een tijdige en correcte ontvangst van de door haar verzonden berichten, ongeacht de wijze van verzending. Bij communicatie met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen en/of andere onregelmatigheden in de communicatie.
  • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Opdrachtnemer gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Opdrachtnemer kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
  • Als (een deel van) de Opdracht door een derde wordt uitgevoerd, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van die derde. Opdrachtnemer spant zich in derden zorgvuldig te selecteren naar deskundigheid en verantwoordelijkheid. Bovendien hebben Opdrachtnemer en door haar ingeschakelde personen een beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
  • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtgever en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 • IE-Rechten
  • Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot woord- en beeldmerken ten aanzien waarvan zij de auteursrechten heeft of geldend kan maken.
 • Toepasselijk recht en geschillen
  • Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Partijen trachten geschillen op te lossen met behulp van mediation volgens het MfN-Mediationreglement. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan een rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
  • Met inachtneming van het bepaalde in het voorgaande lid, worden geschillen in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtgever, onverminderd het recht op hoger beroep en cassatie, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.